Gdański Klub Morski LOK

im. gen. Mariusza Zaruskiego

Statut LOK

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

§ 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Liga Obrony Kraju, w skrócie „LOK”.

§ 2. LOK działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszego statutu.

§ 3. LOK posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy.

§ 4.1. Terenem działalności LOK jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz krajowych LOK jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5. LOK ma prawo powoływać terenowe jednostki organizacyjne.

§ 6.1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi LOK są: wojewódzkie, powiatowe (rejonowe, miejskie) i gminne jednostki organizacyjne oraz kluby i koła.
2. Organizacja wojewódzka działa na obszarze jednego województwa.
3. Organizacja rejonowa może działać w granicach dwu lub więcej sąsiednich
powiatów.
4. Organizacja powiatowa działa na obszarze jednego powiatu.
5. Organizacja miejska może działać na obszarze miasta, na prawach powiatu.
6. Organizacja gminna działa na obszarze jednej gminy.

§ 7. Wojewódzkie jednostki organizacyjne są podporządkowane Radzie Krajowej LOK i Zarządowi Głównemu.

§ 8. Powiatowe i miejskie jednostki organizacyjne oraz rejonowe obejmujące więcej niż jeden powiat są podporządkowane właściwym zarządom wojewódzkim.

§ 9. Gminne jednostki organizacyjne są podporządkowane właściwym zarządom.

§ 10. 1. Kluby i koła są podporządkowane właściwym zarządom.
2. Kluby    i koła są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, urzeczywistniającymi program stowarzyszenia oraz zapewniającymi realizację celów statutowych.
3. Kluby i koła mogą działać w różnych środowiskach.
4. Organizację i przedmiot działania Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK (KŻR LOK) określa Zarząd Główny.
5. W uzasadnionych przypadkach gminne jednostki organizacyjne, kluby (koła) mogą być podporządkowane Zarządom Wojewódzkim.

§ 11.1. O powołaniu oraz określeniu obszaru działania terenowej jednostki organizacyjnej i zakresu działalności jej władz albo o rozwiązaniu i likwidacji takiej jednostki, decyduje zarząd jednostki organizacyjnej wyższego szczebla.
2. Organizacja gminna może być powołana, jeżeli w granicach gminy działają stale co najmniej 3 podstawowe jednostki organizacyjne.
3. Organizacja powiatowa (rejonowa, miejska) może być powołana, jeżeli granicach powiatu (rejonu, miasta) działa stale co najmniej 6 podstawowych jednostek organizacyjnych.
4. Władzom jednostki organizacyjnej, wobec której podjęto decyzję o jej rozwiązaniu przysługuje prawo odwołania się do zarządu jednostki organizacyjnej wyższego szczebla. Termin do wniesienia uzasadnionego odwołania wynosi 14 dni, licząc od dnia, w którym decyzja została im doręczona. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji.
5. Odwołanie, o którym mowa w ust.4, powinno być rozpatrzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy. W sprawach skomplikowanych pod względem prawnym lub faktycznym zarząd rozpatrujący odwołanie może wystąpić do Rady Krajowej (Zarządu Głównego) LOK, o przedstawienie opinii lub udzielenie wytycznych co do sposobu rozpatrzenia odwołania.

§ 12.1. LOK opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. W celu realizacji zadań statutowych i prowadzenia działalności gospodarczej LOK tworzy biura, ośrodki szkolenia oraz zakłady i oddziały działalności gospodarczej, w których może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków,
3. Pracownicy stowarzyszenia, nie będący jego członkami, nie korzystają z uprawnień
statutowych.

§ 13. Wyboru do władz stowarzyszenia w głosowaniu tajnym dokonuje się spośród:
1) członków zwyczajnych – do zarządu klubu (koła), na walnym zebraniu członków
klubu (koła),
2) delegatów na zjeździe delegatów odpowiedniego szczebla organizacyjnego – do właściwego zarządu lub Rady Krajowej LOK,
3) delegat (członek zwyczajny) dysponuje tylko jednym głosem. Nie dopuszcza się w głosowaniu na zasadzie powiernictwa.

§ 14.1. Kadencja władz stowarzyszenia trwa 5 lat.
2. Kadencja władz klubów (kół) szkolnych LOK trwa 1 rok.
3. Kadencja delegatów na wszystkie zjazdy delegatów ustaje wraz z wyborem delegatów na kolejny zjazd.

§ 15.1. LOK posiada godło, sztandar, flagę i pieśń oraz używa własnych pieczęci, ubioru i odznak organizacyjnych.
2. Wzory ubioru organizacyjnego oraz pieczęci i odznak organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy wydane przez Radę Krajową.
3. Godłem LOK jest stylizowany biały orzeł bez korony na czerwonym tle, opierający się na tarczy amazonek, w którą są wkomponowane duże litery „LOK”.
4. Flaga LOK jest biało-czerwona, kolory te łączy wąski pas w kolorze błękitnym. Po jej lewej stronie – na tle koloru białego umieszczone jest godło LOK.
5. Wzór godła, sztandaru, flagi oraz treść i melodię pieśni LOK określają załączniki
do statutu.
6. Godło, sztandar i flaga LOK w ustalonym wzorze są właściwe tylko dla LOK-u.
7. Nazwa LOK oraz nazwy jej historycznych poprzedniczek tj. Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza – TPŻ oraz Ligi Przyjaciół Żołnierza – LPŻ są właściwe tylko Stowarzyszeniu LOK.
8. Członkowie wspierający mogą używać godła i flagi LOK za zgodą i na warunkach określonych przez Zarząd Główny.

§ 16. Terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia mogą przyjmować nazwy regionalne bądź historyczne.

§ 17. LOK współpracuje z organizacjami społecznymi innych państw o podobnych założeniach programowych i zbliżonym charakterze.

§ 18. Wykładania przepisów niniejszego statutu należy wyłącznie do właściwości Rady Krajowej LOK.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 19. LOK jest dobrowolnym i patriotycznym zrzeszeniem osób, które za cel działania stawiają sobie współuczestnictwo w:

1) kształtowaniu i umacnianiu w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

2) prowadzeniu działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

3) wyrabianiu i utrwalaniu w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju, jakimi są stany kryzysowe państwa.

4) upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki, rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu wyczynowego oraz kolekcjonerstwa broni wchodzących w zakres zainteresowania stowarzyszenia.

5) rozwijaniu i kontynuowaniu przez członków Stowarzyszenia uzdolnień artystycznych, literackich oraz wszelkich zainteresowań kulturą i sztuką.

6) podejmowaniu działań we współpracy z ogniwami samorządowymi (między innymi miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, poradniami psychologicznymi) w celu zapobiegania przestępczości i patologiom społecznym wśród młodzieży.

7) rozwijaniu współpracy z organizacjami i środowiskami osób niepełnosprawnych w celu integracji ich z pełnosprawnymi.

§ 20. Cele statutowe LOK osiąga poprzez:
1) patriotyczno-obronne i sportowo-politechniczne oddziaływanie wychowawcze na swych członków i uczestników imprez , organizowanych przez stowarzyszenie,

2) kultywowanie i popularyzowanie tradycji narodowych i oręża polskiego oraz sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej,

3) upowszechnianie wiedzy na temat współczesnych problemów obronności Rzeczypospolitej Polskiej,

4) kształtowanie i popularyzowanie obywatelskiego stosunku do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz służby wojskowej,

5) organizowanie oraz współorganizowanie okolicznościowych imprez masowych,

6) kształtowanie przez członków stowarzyszenia poczucia obywatelskiej odpowiedzialności za kraj,

7) tworzenie warunków sprzyjających wielokierunkowej działalności klubów żołnierzy rezerwy LOK (KŻR LOK),

8) popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do masowego uprawiania, przede wszystkim przez młodzież różnych dyscyplin sportowych, w tym: sportów obronnych, sportów walki, strzelectwa kulowego i pneumatycznego, kolekcjonerstwa broni, żeglarstwa śródlądowego i morskiego, sportów motorowodnych, płetwonurkowania oraz sportów politechnicznych, takich jak: modelarstwo kołowe, pływające i lotnicze, a także różnych odmian sportów łączności,

9) propagowanie obrony cywilnej oraz współudział w realizacji jej zadań,

10) popularyzowanie wiedzy ekologicznej i współuczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego,

11) szkolenie osób ubiegających się o zdobycie lub podwyższenie:
a) kategorii prawa jazdy na pojazdy samochodowe, zdobycie karty rowerowej, motorowerowej i woźnicy,
b) uprawnień pracownika ochrony,
c) uprawnień lub stopni trenerskich, instruktorskich, lub zawodniczych w sportach obronnych, politechnicznych i wodnych wymienionych w
§ 20 pkt.8,
d) uprawnień i umiejętności wchodzących w zakres działalności KŻR.

12) wykonywanie zadań zleconych przez organa władzy i administracji państwowej oraz samorządowej w ramach, dziedzin wymienionych w pkt. 8 niniejszego paragrafu,

13) świadczenie usług na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinach obustronnie uzgodnionych,

14) powoływanie terenowych jednostek organizacyjnych i ich organów wykonawczych,

15) współdziałanie z organami władzy i administracji rządowej oraz samorządowej, z kierownictwami podmiotów gospodarczych, szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych oraz organizacji społecznych, w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do działania LOK,

16) współdziałanie z resortami: obrony narodowej, edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, kultury fizycznej, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, organami administracji rządowej i samorządowej, w tym kuratoriami oświaty oraz jednostkami wojskowymi, stowarzyszeniami, kierownictwami podmiotów gospodarczych, szkół i placówek oświatowych,

17) organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych,

18) wydawanie i kolportowanie czasopism, książek, podręczników i skryptów o charakterze instruktażowym i szkoleniowym oraz materiałów popularyzujących cele i zadania stowarzyszenia,

19) prowadzenie działalności pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

20) prowadzenie działalności gospodarczej na ogólnie obowiązujących zasadach.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE LOK – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 21. Członkostwo w stowarzyszeniu jest dobrowolne. Nabywa się je na podstawie pisemnej deklaracji, z dniem podjęcia 21 uchwały przez właściwą władzę statutową.

§ 22.
1. Członkami Ligi Obrony Kraju mogą być osoby fizyczne i prawne, w tym cudzoziemcy.

2. Członków zwyczajnych – przyjmują podstawowe jednostki organizacyjne.

3. Członków wspierających przyjmują podstawowe jednostki organizacyjne,
terenowe jednostki organizacyjne wszystkich szczebli oraz Zarząd Główny.

4. Członków wspierających prowadzących działalność tożsamą z działalnością statutową LOK przyjmuje Zarząd Główny, który określa ich podporządkowanie organizacyjne.

§ 23. Członkowie dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających.

§ 24.1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby małoletnie i pełnoletnie nie pozbawione praw publicznych, podporządkowujące się postanowieniom niniejszego statutu.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego oraz biernego prawa wyborczego, przy czym w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. W jednostkach organizacyjnych stowarzyszenia zrzeszających wyłącznie małoletnich poniżej 16 lat, małoletni mogą wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.

4. Wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi należą do podstawowych jednostek organizacyjnych.

§ 25.1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, zasłużona dla stowarzyszenia.

2. Godność „Członka Honorowego LOK” nadaje i jej pozbawia Rada Krajowa LOK.

3. Członkowie honorowi LOK są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej.

4. Godność „Członka Honorowego Klubu (Koła)” może nadawać i jej pozbawiać walne zebranie członków na wniosek zarządu klubu (koła).

5. Osobie, która pełniła funkcję Prezesa LOK przez co najmniej dwie kadencje i jest zasłużona dla Stowarzyszenia może być przyznana godność „Honorowy Prezes LOK”.

6. Godność „Honorowy Prezes LOK” na wniosek Rady Krajowej nadaje i jej pozbawia Krajowy Zjazd Delegatów LOK uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

7. Do „Honorowego Prezesa LOK” mają zastosowanie postanowienia dot. członków honorowych.

§ 26. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca postanowienia statutu oraz zobowiązująca się do udzielania pomocy finansowej lub rzeczowej albo innych korzyści służących realizacji celów statutowych stowarzyszenia, i wywiązująca się z podjętych zobowiązań.

§ 27. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do władz stowarzyszenia,
2) uczestniczyć w walnych zebraniach członków klubu (koła) oraz posiedzeniach zarządu wtedy, gdy podejmowane są uchwały dotyczące oceny działalności lub postępowania członka,
3) zgłaszać wnioski i postulaty do władz stowarzyszenia,
4) odwoływać się do władzy wyższej od uchwał i decyzji podjętych przez władzę niższego szczebla organizacyjnego,
5) nosić ubiór i odznaki organizacyjne oraz reprezentować LOK na zawodach sportowych i innych imprezach masowych,
6) korzystać ze sprzętu i urządzeń stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Główny lub zarządy niższych szczebli organizacyjnych.

§ 28. Członkowie wspierający mają prawo do korzystania z uprawnień wymienionych w § 27, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 29. Członkowie stowarzyszenia mają obowiązek:
1) członkowie zwyczajni:
a) godnie reprezentować LOK oraz dbać o prestiż i wizerunek Stowarzyszenia
b) przestrzegać    postanowień    statutu,    regulaminów    i    uchwał    władz
stowarzyszenia,
c) brać czynny udział w pracy klubu (koła),
d) opłacać regularnie składkę członkowską i inne świadczenia obowiązujące w stowarzyszeniu,
e) propagować cele i zadania LOK,
2) członkowie wspierający:
a) przestrzegać    postanowień    statutu,    regulaminów    i    uchwał    władz
stowarzyszenia,
b)wywiązywać się z zadeklarowanych zobowiązań na rzecz właściwej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia.

§ 30. Członkowie i sympatycy LOK mogą być wyróżniani, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 31.1. Nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminów oraz uchwał i zarządzeń władz LOK, naruszanie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę LOK, stanowi przewinienia członkowskie.

2. Wobec osób popełniających przewinienia członkowskie, właściwe zarządy mogą stosować następujące kary organizacyjne:
1) upomnienie,
2) naganę,
3) zawieszenie w prawach członka na określony czas,
4) zakaz pełnienia funkcji we władzach LOK wszystkich szczebli na czas określony,
5) pozbawienie członkostwa, jako środek ostateczny, w przypadkach:
a) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych,
b) rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia,
c) działania na szkodę LOK.

3. Członkom stowarzyszenia, wobec których zastosowano karę organizacyjną, przysługuje prawo odwołania się do władz wyższych w terminie 14 dni, licząc od daty ich powiadomienia.

4. Władze LOK, do których zwrócono się z odwołaniem, są zobowiązane rozpatrzyć sprawę na najbliższym swoim posiedzeniu.

5. Kary zastosowane przez Radę Krajową są ostateczne. Nie dotyczy to kary wykluczającej z LOK, od której przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 32. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,
3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania przez okres 6 (sześciu) miesięcy z opłatą składki członkowskiej lub innych świadczeń, po uprzednim wezwaniu do uregulowania,
4) pozbawienia członkostwa przez zarząd klubu (koła), w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał władz, działania na szkodę LOK, pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
5) pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały Rady Krajowej lub walnego zebrania klubu (koła).

ROZDZIAŁ IV – Władze Stowarzyszenia ich kompetencje

§ 33.1. Władzami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi (rejonowymi, miejskimi) i gminnymi stowarzyszenia są:
1) zjazdy delegatów: krajowe, wojewódzkie, powiatowe (rejonowe, miejskie) i gminne,
2) Rada Krajowa LOK,
3) zarządy: główny, wojewódzki, powiatowy (rejonowy, miejski) i gminny,

2. Władzami klubu (koła) są:
1) walne zebranie członków klubu (koła),
2) zarząd klubu (koła),

3. Organami Stowarzyszenia są komisje rewizyjne: główna, wojewódzkie, powiatowe (rejonowe i miejskie), gminne i klubowe.

§ 34. 1. Zjazdy delegatów oraz walne zebrania członków klubu (koła), są zwyczajne i nadzwyczajne. Zjazdy (walne zebrania) zwyczajne odbywają się co 5 lat, a w szkolnym klubie (kole) – co roku. Zjazdy (walne zebrania) nadzwyczajne mogą się odbywać w razie potrzeby, na podstawie uchwały: właściwego zarządu, Rady Krajowej, zarządu wojewódzkiego lub bezpośrednio wyższego szczebla, na wniosek właściwej komisji rewizyjnej oraz na wniosek co najmniej połowy zarządów jednostek organizacyjnych niższych szczebli, a w klubie (kole) – na wniosek co najmniej połowy członków klubu (koła).

2. Nadzwyczajne zjazdy delegatów(walne zebrania) zwoływane są przez właściwe władze najpóźniej w terminie do 3-ch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obradują nad sprawami, dla których zostały zwołane.

3. W zjeździe nadzwyczajnym (walnym zebraniu) udział biorą delegaci wybrani na ostatni zjazd, a w przypadku walnego zebrania członkowie klubu(koła).

4. Zjazd nadzwyczajny (walne zebranie) na którym wybrano nowe władze nie przedłuża kadencji.

§ 35. Zjazdy, z zastrzeżeniem § 34 zwołują:
1) Rada Krajowa – w ciągu 6 miesięcy od podjęcia uchwały,
2) zarządy wojewódzkie – w ciągu 4 miesięcy od podjęcia uchwały
3) zarządy powiatowe (rejonowe, miejskie) i gminne – w ciągu 2 miesięcy od podjęcia uchwały,
4) zarządy klubów (kół) – w ciągu 1 miesiąca od podjęcia uchwały.

§ 36. Termin, miejsce oraz porządek obrad ustala i podaje do wiadomości delegatom, a w klubie (kole) – członkom klubu (koła) najpóźniej:
1) Rada Krajowa – na 30 dni przed terminem – zjazdu,
2) zarządy wojewódzkie – na 21 przed terminem zjazdu
3) zarządy powiatowe (rejonowe, miejskie) i gminne – na 14 dni przed terminem zjazdu,
4) zarządy klubów (kół) – na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 37.1. Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym w pierwszym, zwykłym terminie wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków (delegatów).

2. W razie braku kworum, zjazdy delegatów (zebrania członków) odbywają się w drugim terminie określonym z góry przez właściwy zarząd LOK. Podejmowane uchwały w tym przypadku są prawomocne, bez względu na liczbę uczestniczących w zjeździe (zebraniu) osób uprawnionych do głosowania.

3. Uchwały i decyzje władz LOK niezgodne z prawem, Statutem LOK, uchwałami lub decyzjami władz wyższego szczebla są nieważne.

4. Nieważność decyzji osób kierujących podstawowymi jednostkami organizacyjnymi LOK stwierdzają właściwe zarządy.

5. Nieważność uchwał i decyzji władz gminnych i powiatowych (rejonowych) stwierdzają właściwe władze wojewódzkie.

6. Nieważność uchwał i decyzji władz wojewódzkich stwierdzają właściwe władze naczelne.

7. Od uchwały lub decyzji stwierdzających nieważność innej uchwały lub decyzji przysługuje odwołanie do właściwej władzy wyższego szczebla, a w ostateczności do Krajowego Zjazdu Delegatów.

8. Nieważność uchwał zjazdów organizacji powiatowej (rejonowej) stwierdza zarząd organizacji wojewódzkiej, a zjazdów organizacji wojewódzkiej – Rada Krajowa LOK.

9. Nieważność uchwał i decyzji Rady Krajowej, Zarządu Głównego i Prezesa LOK stwierdza Krajowy Zjazd Delegatów.

10. Rozstrzygnięcie Krajowego Zjazdu Delegatów jest ostateczne.

§ 38. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie zmian w statucie, wymagają większości 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, a w sprawie rozwiązania i likwidacji Ligi Obrony Kraju wymagają większości 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 39. Do wyłącznej kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1) uchwalanie statutu lub dokonywanie jego zmian,
2) uchwalanie programu działania na nową kadencję,
3) zatwierdzanie sprawozdań władz ustępujących,
4) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium władzom ustępującym — na podstawie wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej,
5) wybór Prezesa Ligi Obrony Kraju,
6) wybór Rady Krajowej LOK.
7) wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
8) uchwalanie regulaminu zjazdu i regulaminu wyborów,
9) uchwalanie regulaminu Zarządu Głównego oraz zatwierdzanie regulaminów Głównej Komisji Rewizyjnej,
10) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków, delegatów i ustępujące władze,
11) nadawanie i pozbawianie godności „Honorowy Prezes LOK”,
12) podejmowanie uchwał w sprawach ujętych w porządku obrad zjazdu,
13) powołanie pełnomocnika do reprezentowania LOK w umowach pomiędzy LOK, a członkiem władz oraz w sporach w nim,
14) ustanowienie wzoru sztandaru i godła oraz zatwierdzanie hymnu LOK,
15) decydowanie o rozwiązaniu i likwidacji Ligi Obrony Kraju oraz określanie celu, na jaki przeznacza się jej majątek.

§ 40. Do kompetencji zjazdów delegatów niższych szczebli organizacyjnych oraz walnych zebrań członków klubu/koła/ należą odpowiednio decyzje wymienione w § 39 pkt. 2, pkt. 3, pkt. 4, pkt. 5 i pkt.7, pkt. 8, pkt. 9, pkt. 10 i pkt. 11, pkt. 12, a ponadto wybór delegatów na zjazd wyższego szczebla organizacyjnego.

§ 41. W zjazdach delegatów (walnych zebraniach) udział biorą:
1) z prawem głosowania delegaci, a w klubie (kole) – członkowie klubu, koła,
2) z głosem doradczym, bez prawa głosowania:
a) członkowie władz ustępujących,
b) członkowie władz zwierzchnich,
c) osoby zaproszone, w tym przedstawiciele członków wspierających,

§ 42.1. Zarządy poszczególnych szczebli organizacyjnych są władzami Ligi Obrony Kraju na swoim terenie działania pomiędzy zjazdami. W skład zarządów wchodzi:
a) w Radzie Krajowej – minimum 21 osób,
b) w Zarządzie Głównym – minimum- 9 osób,
c) w Zarządzie Wojewódzkim – minimum 9 osób,
d) w zarządzie powiatowym (rejonowym, miejskim) i gminnym minimum – 5 osób
e) w zarządzie klubu (koła) – minimum 3 osoby.

2. Zgłoszenie kandydata na członka władz spośród nieobecnych j na zjeździe delegatów, wymaga przedstawienia jego zgody na piśmie.

3. Liczebność danego zarządu określa właściwy zjazd delegatów, a w klubie (kole) – walne zebranie członków.

§ 43. W przypadku zwolnienia się miejsca we władzach stowarzyszenia, o których mowa w § 42, w okresie między zjazdami delegatów, władzom tym przysługuje prawo kooptacji nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 statutowej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 44.1. W skład Rady Krajowej LOK wchodzą delegaci wybrani przez Krajowy Zjazd Delegatów oraz Prezes LOK.

2. Rada Krajowa w okresie pomiędzy Zjazdami decyduje o podstawowych sprawach LOK.

3. Do zakresu działania Rady Krajowej należy:
1) realizacja programu działania i uchwały KZD oraz uchwał własnych,
2) określanie sposobów realizacji programu Stowarzyszenia,
3) podejmowanie uchwał o przystąpieniu i występowaniu Ligi Obrony Kraju z organizacji krajowych i międzynarodowych oraz ustalanie zasad tej współpracy,
4) powoływanie i rozwiązywanie wojewódzkich jednostek organizacyjnych ich likwidacja oraz powoływanie likwidatora,
5) uchwalanie wysokości minimalnej składki członkowskiej,
6) uchwalanie zasad tworzenia funduszu centralnego oraz zasad i trybu jego wykorzystania,
7) uchwalanie rocznych planów zamierzeń oraz planów finansowych Ligi,
8) określanie zadań innych niż zawarte w § 46 ust. 4 dla Zarządu Głównego oraz monitorowanie ich realizacji,
9) rozpatrywanie sprawozdań, wniosków i zaleceń Głównej Komisji Rewizyjnej oraz powiadamianie jej o sposobie ich realizacji,
10) ustalenie wzorów pieczęci, tablic informacyjnych (szyldów) oraz wzorów ubiorów i odznak organizacyjnych,
11) ustalanie przepisów dotyczących wyróżnień i trybu ich udzielania dla członków i sympatyków Stowarzyszenia,
12) nadawanie i pozbawianie godności „Członek Honorowy LOK” i występowanie do Krajowego Zjazdu Delegatów o nadanie i pozbawienie godności „Honorowy Prezes LOK”,
13) nadawanie sztandarów oraz nazw regionalnych bądź historycznych terenowym jednostkom organizacyjnym Stowarzyszenia,
14) ustalanie zasad wyboru i liczby delegatów z wojewódzkich jednostek organizacyjnych na Krajowy Zjazd Delegatów,
15) podejmowanie uchwały w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów,
16) składanie sprawozdań ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów,
17) uchwalanie wszelkich regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości Krajowego Zjazdu Delegatów, a koniecznych do funkcjonowania Ligi,

1. RADA KRAJOWA

§ 44.1. W skład Rady Krajowej LOK wchodzą delegaci wybrani przez Krajowy Zjazd Delegatów oraz Prezes LOK.

2. Rada Krajowa w okresie pomiędzy Zjazdami decyduje o podstawowych sprawach LOK.

3. Do zakresu działania Rady Krajowej należy:
1) realizacja programu działania i uchwały KZD oraz uchwał własnych,
2) określanie sposobów realizacji programu Stowarzyszenia,
3) podejmowanie uchwał o przystąpieniu i występowaniu Ligi Obrony Kraju z organizacji krajowych i międzynarodowych oraz ustalanie zasad tej współpracy,
4) powoływanie i rozwiązywanie wojewódzkich jednostek organizacyjnych ich likwidacja oraz powoływanie likwidatora,
5) uchwalanie wysokości minimalnej składki członkowskiej,
6) uchwalanie zasad tworzenia funduszu centralnego oraz zasad i trybu jego wykorzystania,
7) uchwalanie rocznych planów zamierzeń oraz planów finansowych Ligi,
8) określanie zadań innych niż zawarte w § 46 ust. 4 dla Zarządu Głównego oraz monitorowanie ich realizacji,
9) rozpatrywanie sprawozdań, wniosków i zaleceń Głównej Komisji Rewizyjnej oraz powiadamianie jej o sposobie ich realizacji,
10) ustalenie wzorów pieczęci, tablic informacyjnych (szyldów) oraz wzorów ubiorów i odznak organizacyjnych,
11) ustalanie przepisów dotyczących wyróżnień i trybu ich udzielania dla członków i sympatyków Stowarzyszenia,
12) nadawanie i pozbawianie godności „Członek Honorowy LOK” i występowanie do Krajowego Zjazdu Delegatów o nadanie i pozbawienie godności „Honorowy Prezes LOK”,
13) nadawanie sztandarów oraz nazw regionalnych bądź historycznych terenowym jednostkom organizacyjnym Stowarzyszenia,
14) ustalanie zasad wyboru i liczby delegatów z wojewódzkich jednostek organizacyjnych na Krajowy Zjazd Delegatów,
15) podejmowanie uchwały w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów,
16) składanie sprawozdań ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów,
17) uchwalanie wszelkich regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości Krajowego Zjazdu Delegatów, a koniecznych do funkcjonowania Ligi,
18) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla Krajowego Zjazdu Delegatów.

4. Rada Krajowa określa w drodze regulaminu zasady i tryb swojego działania.

§ 45.1. Posiedzenia Rady Krajowej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

2. Posiedzenia Rady Krajowej zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady Krajowej. W sprawach nie cierpiących zwłoki posiedzenie Rady Krajowej może zwołać Prezes LOK z urzędu lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

3. Posiedzenia odbywają się w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.

2. ZARZĄD GŁÓWNY

§ 46. 1. W skład Zarządu Głównego wchodzą Prezes LOK oraz członkowie Rady Krajowej wybrani, na wniosek Prezesa LOK, przez Krajowy Zjazd Delegatów spośród składu Rady Krajowej.

2. Zarząd Główny jest organem zarządzającym Stowarzyszenia jednocześnie sprawuje funkcję Prezydium Rady Krajowej. Członkowie ZG LOK nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Na niższych szczeblach organizacyjnych członkowie władz składają pisemne oświadczenia o niekaralności w zakresie jak wyżej.

3. Zarząd Główny z zastrzeżeniem postanowień § 44, ust. 3, pkt. 2-18 kieruje całokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia w okresach między Zjazdami, zgodnie z regulaminem Zarządu Głównego.

5. Do zakresu działania Zarządu Głównego w szczególności należy:
1) realizacja postanowień zawartych w § 44 ust. 3 pkt. 1 oraz uchwał własnych,
2) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z ustalonymi zasadami gospodarowania nimi i zatwierdzonym planem finansowym, oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Ligi,
3) udzielanie pełnomocnictw ogólnych i szczególnych do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych,
4) tworzenie i likwidacja biur do obsługi Zarządu Głównego, zarządów wojewódzkich i innych terenowych jednostek organizacyjnych realizujących statutowe cele Stowarzyszenia,
5) powoływanie biur i podmiotów działalności gospodarczej oraz ich likwidacja,
6) tworzenie, łączenie i likwidacja jednostek organizacyjnych powołanych do prowadzenia działalności gospodarczej (centra szkoleniowe, ośrodki szkolenia, ośrodki edukacyjne, stacje diagnostyczne, pracownie… itp.),
7) podejmowanie uchwał w sprawach: nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości Stowarzyszenia, realizacji zakupów inwestycyjnych i inwestycji oraz wykonywanie tych uchwał,
8) podejmowanie decyzji w sprawach działalności gospodarczej oraz wprowadzanie nowych dziedzin działalności gospodarczej zgodnie z PKD,
9) wykonywanie zadań zleconych przez organa władzy państwowej i
10) określanie zadań i nadzór nad działalnością organizacji wojewódzkich,
11) określanie warunków lokalowych i materialnych do działalności statutowej zarządów wojewódzkich oraz niższych szczebli LOK i obsługujących ich biur,
12) zawieszanie lub uchylanie uchwał zarządów niższych szczebli w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz krajowych,
13) zawieszanie w czynnościach zarządów jednostek terenowych jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
14) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych Zarządu Głównego, określanie ich kompetencji oraz rozpatrywanie wniosków i zaleceń tych komisji,
15) składanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego Radzie Krajowej,
16) rozpatrywanie wniosków i zaleceń Głównej Komisji Rewizyjnej oraz powiadamianie jej o sposobie ich realizacji,
17) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości Krajowego Zjazdu Delegatów i Rady Krajowej,
18) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla Krajowego Zjazdu Delegatów i Rady Krajowej,
19) przedstawianie Radzie Krajowej uchwał dotyczących, w szczególności:
a) rocznych planów zamierzeń oraz finansowych,
b) sprawozdań z wykonania rocznych planów zamierzeń i finansowych,
c) innych spraw związanych z działalnością LOK.

6. W razie zawieszenia zarządu jednostki terenowej zgodnie z § 46 ust. 5 pkt. 14, Zarząd Główny powołuje zarządcę tymczasowego, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego zarządu jednostki terenowej przez nadzwyczajny zjazd delegatów tej jednostki (walne zebranie klubu).

§ 47.1. Zarząd Główny składa się z minimum 9 osób, w tym Prezesa LOK, wiceprezesów, skarbnika, sekretarza oraz pozostałych członków Zarządu.

2. Zarząd Główny wybiera ze swego grona wiceprezesów, skarbnika i sekretarza raz ich odwołuje.

3. W pracach Zarządu Głównego i zarządach terenowych jednostek organizacyjnych mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele resortów: obrony narodowej, edukacji narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, kultury fizycznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z LOK, członkowie problemowych komisji społecznych, a także inne osoby, których udział te gremia uznają za niezbędny.

§ 48. 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, jednak co najmniej raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes LOK lub zastępujący go wiceprezes ZG LOK.

3. Posiedzenia Zarządu Głównego mogą być także zwoływane na wniosek co najmniej połowy jego członków.

4. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§49.1. Pracami Rady Krajowej i Zarządu Głównego kieruje Prezes Ligi Obrony Kraju, zgodnie z regulaminami tych gremiów.

2. Stosunek pracy z Prezesem LOK na czas trwania kadencji nawiązuje z nim członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów LOK.

3. Prezes LOK samodzielnie reprezentuje Stowarzyszenie wobec organów władz administracji rządowej i samorządowej oraz innych osób prawnych i instytucji publicznych.

4. Prezes LOK jest zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych w Lidze Obrony Kraju, a w rozumieniu Kp. kierownikiem jednostki (pracodawcą).

5. W razie potrzeby zatrudnienia członka władz Stowarzyszenia stosunek pracy nawiązuje (rozwiązuje) z nim osoba wymieniona w ust. 2.

6. W razie zwolnienie się stanowiska Prezesa LOK w czasie trwania kadencji władz, obowiązki te, do czasu ponownego wyboru Prezesa, pełni wiceprezes wyznaczony przez Radę Krajową nie dłużej niż przez okres 30 dni.

7. Biuro Zarządu Głównego LOK jest aparatem wykonawczym Rady Krajowej, Zarządu Głównego oraz Prezesa Ligi Obrony Kraju. Biuro działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny LOK..

8. W razie usprawiedliwionej nieobecności Prezesa LOK, pracami Zarządu Głównego (Rady Krajowej) kieruje upoważniony przez niego wiceprezes Zarządu Głównego.

9. Honorowy Prezes LOK ma prawo udziału w pracach wszystkich władz i organów LOK z głosem doradczym. Przepis ten ma zastosowanie odpowiednio do Honorowych Prezesów organizacji terenowych LOK.

§ 50. W zakresie uprawnień prezesów terenowych jednostek organizacyjnych mają zastosowanie odpowiednio postanowienia § 49, ust. 1, 3, 6,7, 8, 9.

3. ZARZĄD WOJEWÓDZKI

§ 51.1. W skład Zarządu Wojewódzkiego wchodzą delegaci wybrani przez Wojewódzki Zjazd Delegatów oraz Prezes Wojewódzkiej Organizacji LOK.

2. Zarząd Wojewódzki kieruje całokształtem działalności statutowej na terenie województwa w okresie między zjazdami zgodnie z regulaminem Zarządu Wojewódzkiego uchwalonym przez Wojewódzki Zjazd Delegatów.

3. Do zakresu działania Zarządu Wojewódzkiego należy:
1) realizacja programu działania i uchwał Wojewódzkiego Zjazdu oraz uchwał władz krajowych,
2) wybór 1-2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz pozostałych członków Prezydium oraz ich odwoływanie,
3) określanie sposobu realizacji programu na swoim terenie,
4) uchwalanie i realizacja rocznych planów zamierzeń działalności statutowej na terenie województwa,
5) uchwalanie planów finansowych i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych dotyczących działalności statutowej,
6) występowanie do ZG LOK z wnioskiem o wydzielenie lokalu lub innego majątku nieruchomego lub ruchomego  do prowadzenia działalności statutowej w imieniu własnymi i podległych jednostek terenowych.
7) korzystanie z wydzielonych lokali i obiektów oraz gospodarowanie majątkiem i funduszami, zgodnie z obowiązującymi przepisami w LOK, w granicach określonych planem finansowym,
8) wykonywanie zadań zleconych przez organa władzy państwowej i samorządowej oraz Zarząd Główny LOK,
9) powoływanie i rozwiązywanie organizacji powiatowych (rejonowych) LOK oraz prowadzenie ich ewidencji,
10) określanie zadań dla jednostek podporządkowanych oraz ustalanie zasad finansowania ich działalności statutowej w granicach określonych planem finansowym,
11) powoływanie i rozwiązywanie problemowych komisji społecznych zarządu wojewódzkiego, określanie ich zadań i rozpatrywanie ich wniosków na swoim terenie,
12) nadzorowanie działalności statutowej na swoim terenie,
13) zawieszanie lub uchylanie uchwał zarządów jednostek podporządkowanych w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu, uchwałami władz wojewódzkich i krajowych LOK,
14) rozpatrywanie wniosków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i powiadamiania jej o sposobie ich realizacji,
15) ustalanie form udzielania wyróżnień w ramach organizacji wojewódzkiej,
16) udzielanie wyróżnień oraz wnioskowanie o wyróżnienia do ZG LOK zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
17) występowanie z wnioskiem do Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów o nadanie godności „Honorowy Prezes Organizacji Wojewódzkiej LOK”,
18) podejmowanie uchwał w sprawie zwołania Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów oraz uchwał dotyczących działalności programowej,
19) ustalanie liczby i zasad wyboru delegatów z organizacji powiatowych (rejonowych) na Wojewódzki Zjazd Delegatów,
20) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Wojewódzkim Zjeździe Delegatów,
21) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla wyższych władz Stowarzyszenia.

§ 52. 1. Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Posiedzenia zwołuje Prezydium z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Zarządu Wojewódzkiego. W sprawach nie cierpiących zwłoki posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego może zwołać prezes wojewódzkiej organizacji na swój wniosek lub na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

3. Posiedzenia odbywają się w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku .

4. W pracach zarządu wojewódzkiego i jego prezydium uczestniczy dyrektor BZW LOK bez prawa głosu stanowiącego (o ile nie jest członkiem zarządu lub prezydium).

§ 53.1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Wojewódzkiego, Prezydium posiada jego uprawnienia z zastrzeżeniem postanowień § 51.ust.3 pkt. 2, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18 i 19, i wypełnia swoje zadania zgodnie z regulaminem zarządu wojewódzkiego uchwalonym przez Wojewódzki Zjazd Delegatów.

2. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego składa się 5-7 osób, w tym prezesa organizacji wojewódzkiej, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika Zarządu Wojewódzkiego.

3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego odbywają się w miarę potrzeby, jednak co najmniej dwa razy w roku.

4. Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes lub zastępujący go wiceprezes.

5. Posiedzenia Prezydium mogą być także zwoływane na wniosek co najmniej połowy jego członków.

6. Posiedzenia Prezydium odbywają się w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

7. W pracach Prezydium Zarządu Wojewódzkiego mogą uczestniczyć z głosem doradczym, przedstawiciele resortów: obrony narodowej, edukacji narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, kultury fizycznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z LOK, członkowie problemowych komisji społecznych, a także inne osoby, których udział te gremia uznają za niezbędny.

4. ZARZĄ POWIATOWY (REJONOWY)

§ 54.1. W skład Zarządu Powiatowego wchodzą osoby wybrane przez Powiatowy Zjazd Delegatów oraz prezes Powiatowej Organizacji LOK.

2. Zarząd Powiatowy kieruje całokształtem działalności statutowej na terenie powiatu (rejonu) w okresie między zjazdami, zgodnie z regulaminem Zarządu Powiatowego uchwalonym przez Powiatowy Zjazd Delegatów.

3. Do zakresu działania Zarządu Powiatowego należy:
1) realizacja programu działania i uchwały Powiatowego Zjazdu Delegatów oraz uchwał władz krajowych i wojewódzkich,
2) uchwalanie planów finansowych i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych dotyczących działalności statutowej,
3) powoływanie i rozwiązywanie organizacji niższego szczebla, określanie zadań dla nich i ich zarządów oraz prowadzenie ich ewidencji,
4) uchwalanie i realizacja planów zamierzeń działalności statutowej na terenie powiatu (rejonu),
5) występowanie do ZW LOK z wnioskiem o wydzielenie lokalu lub innego majątku nieruchomego lub ruchomego do prowadzenia działalności statutowej.
6) korzystanie z wydzielonych lokali oraz gospodarowanie majątkiem ruchomym i funduszami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w granicach określonych planem finansowym,
7) wykonywanie zadań zleconych przez organa władzy samorządowej oraz nadrzędne władze LOK,
8) składanie wniosków i propozycji do Zarządu Wojewódzkiego w sprawach statutowych,
9) nadzorowanie działalności statutowej na swoim terenie,
10) zawieszanie lub uchylanie uchwał zarządów organizacji jednostek podporządkowanych w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz wyższych Stowarzyszenia,
11) powoływanie i rozwiązywanie problemowych komisji społecznych zarządu powiatowego określanie ich zadań i rozpatrywanie ich wniosków,
12) rozpatrywanie wniosków Powiatowej Komisji Rewizyjnej i powiadamianie jej o sposobie ich realizacji,
13) występowanie z wnioskiem do Powiatowego Zjazdu Delegatów o nadanie godności „Honorowy Prezes Powiatowej Organizacji LOK”,
14) podejmowanie uchwał w sprawie zwołania Powiatowego Zjazdu Delegatów oraz dotyczących działalności programowej,
15) ustalanie form udzielania wyróżnień w ramach organizacji powiatowej,
16) udzielanie wyróżnień oraz wnioskowanie o wyróżnienia do ZG LOK z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
17) ustalanie liczby i zasad wyboru delegatów z organizacji gminnych, miejskich lub klubów (kół) na Powiatowy Zjazd Delegatów,
18) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Powiatowym Zjeździe Delegatów,
19) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla władz wyższego szczebla.

§ 55. Zarząd Powiatowy wybiera ze swego grona 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz ich odwołuje.

§ 56.1. Posiedzenia Zarządu Powiatowego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz na kwartał. Zwołuje je prezes organizacji powiatowej albo zastępujący go wiceprezes z własnej inicjatywy, na wniosek Vi liczby członków Zarządu lub na wniosek Powiatowej Komisji Rewizyjnej. 2. Posiedzenia Zarządu Powiatowego odbywają się w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

§ 57.1. Zarząd Powiatowy może powołać swoje Prezydium i określić jego skład i kompetencje.

2. Przepisy § 52 ust. 4 oraz § 53 ust. 3-7, stosuje się odpowiednio.

§ 58. W przypadku powołania organizacji rejonowej, miejskiej lub gminnej mają zastosowanie odpowiednio postanowienia § 54, 55, 56 i 57.

5. KLUB (KOŁO)

§ 59. 1. Klub (koło) jest podstawową jednostką organizacyjną reprezentowaną przez Zarząd Klubu (Koła).

2. Klub (koło) działa na podstawie statutu LOK i regulaminu klubu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Klubu.

3. Postanowienia regulaminu nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i postanowieniami statutu LOK. § 60. Kluby (koła) powołuje się w środowiskach, w których występuje zapotrzebowanie na określony rodzaj działalności statutowej albo są szanse na jej rozwinięcie.

§ 61. Kluby (koło) powołuje się,, jeśli jest co najmniej 7 osób chętnych do jego utworzenia. Klub (koło) określa samodzielnie rodzaj działalności statutowej, jaką chce prowadzić. W klubie (kole) mogą działać sekcje specjalistyczne. Klub (koło) działa opierając się na bazie będącej własnością LOK lub powierzonej stowarzyszeniu przez inne osoby albo podmioty. § 62. Zarząd klubu (koła) składa się z minimum trzech osób, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 63. Do zakresu działania Klubu (Koła) należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Klubu (Koła) oraz uchwał władz wyższych szczebli,
2) popularyzowanie celów i zadań LOK wśród społeczeństwa,
3) planowanie przedsięwzięć, opracowywanie rocznego planu finansowego oraz zapewnienie możliwości ich realizacji,
4) prowadzenie szkoleń dla członków klubu (koła) oraz komercyjnych w swojej specjalności,
5) przydzielanie indywidualnych zadań członkom klubu (koła), wynikających z programu działania,
6) występowanie do Z W LOK z wnioskiem o wydzielenie lokalu lub innego majątku nieruchomego lub ruchomego do prowadzenia działalności statutowej.
7) gospodarowanie wydzielonym majątkiem i funduszami klubu (koła), zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami w granicach określonych planem finansowym,
8) wykonywanie zadań zleconych przez władze samorządowe oraz nadrzędne władze LOK,
9) podejmowanie uchwał w sprawach:
a) przyjmowania nowych członków,
b) wyróżniania i karania członków klubu (koła),
c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Klubu (Koła) innych zgodnych ze statutem w sprawach nie zastrzeżonych dla władz wyższego szczebla.

6. KOMISJE REWIZYJNE

§ 65.1. Komisje rewizyjne są organami stowarzyszenia powołanymi do sprawowania kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia na wszystkich szczeblach organizacyjnych oraz w uzasadnionych przypadkach, działalności zarządów niższych szczebli – na wniosek zarządu wyższego szczebla. Posiedzenia komisji odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. Główna Komisja Rewizyjna składa się z minimum 7 osób, Wojewódzka z minimum 3 osób, Powiatowa (Rejonowa), Gminna z minimum 3 osób, a komisja rewizyjna klubu (Koła) z minimum 3 osób, jeżeli jej powołanie, że względu na liczebność członków klubu (koła), jest możliwe.

2. Komisje rewizyjne odpowiadają za swoją pracę przed zjazdami delegatów danego szczebla lub walnym zebraniem członków klubu.

§ 66. W celu uzupełnienia składu komisji stosuje się odpowiednio postanowienia § 43.

§ 67. Komisje rewizyjne wybierają ze swego grona przewodniczącego, 1-2 zastępców przewodniczącego i sekretarza.

§ 68.1. Do zakresu działania komisji rewizyjnych należy:
1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności stowarzyszenia stosownie do swoich uprawnień,
2) udzielanie organizacyjnej i merytorycznej pomocy komisjom rewizyjnym niższych szczebli organizacyjnych oraz nadzorowanie ich pracy,
3) ocena projektów planów finansowych oraz weryfikacja bilansów rocznych, zwoływanie zebrania delegatów, w razie nie zwołania go przez stosowny zarząd, w terminie i trybie ustalonym w statucie,
4) kontrolowanie opłacania składki członkowskiej oraz zasadności gospodarowania funduszami pochodzącymi w szczególności ze składek członkowskich, darowizn, dotacji oraz dofinansowania zadań zleconych,
5) uchwalanie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu dla komisji rewizyjnych niższego szczebla,
6) składanie zjazdowi delegatów sprawozdania z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom ustępującym,
7) reprezentowanie Stowarzyszenia w umowach oraz sporach z członkiem Stowarzyszenia, poprzez członka komisji wskazanego w uchwale tej komisji.

2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 69.1. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być członkami innych równorzędnych władz
LOK.

2. Członkowie komisji rewizyjnych mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Rady Krajowej oraz właściwych zarządów i ich prezydiów.

3. Członkowie GKR nie mogą pozostawać z członkami pozostałych władz LOK w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

4. Członkowie GKR nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Na niższych szczeblach organizacyjnych członkowie komisji rewizyjnych składają pisemne oświadczenia o niekaralności w zakresie jak wyżej.

§ 70. Wniosek o udzielenie lub o odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi klubu (koła) zgłaszają: komisja rewizyjna klubu (koła), a w razie jej braku – członkowie zwyczajni klubu (koła), uczestniczący w walnym zebraniu członków klubu (koła).

ROZDZIAŁ V Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 71. 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się wpływy:
1) ze składek członkowskich i innych świadczeń,
2) ze szkolenia motorowego, wodnego, strzeleckiego, płetwonurków, łączności, modelarstwa i z innej działalności szkoleniowej LOK,
3) z darowizn pieniężnych i rzeczowych,
4) z działalności gospodarczej,
5) dotacji,
6) dofinansowania zadań zleconych
7) inne wpływy

§ 72.1. Majątek stowarzyszenia jest niepodzielny i stanowi własność Ligi Obrony Kraju działającej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Majątek ruchomy zdobyty staraniem członków klubów (kół), nie pochodzący z dotacji przyznanych przez wyższe władze stowarzyszenia, jest użytkowany wyłącznie przez określony klub (koło) LOK. Przekazanie tego majątku innym jednostkom LOK może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu (Koła). W przypadku rozwiązania (likwidacji) klubu (koła), powyższy majątek pozostaje własnością Ligi Obrony Kraju.

3. Składniki majątku trwałego, powierzone przez inne osoby lub podmioty jednostkom organizacyjnym LOK, pozostają własnością tych osób lub podmiotów.

4. Majątek ruchomy i nieruchomy będący własnością stowarzyszenia może być wykorzystywany wyłącznie w działalności LOK.

§ 73. 1. Majątkiem LOK zarządza Zarząd Główny, na zasadach określonych w statucie i uchwałach podjętych na podstawie statutu.

2. Zarząd Główny jest wyłącznie właściwy w sprawach dotyczących nabywania, zbywania i obciążania przedmiotów majątku ruchomego i nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań przekraczających zwykły zarząd majątkiem LOK.

3. Zarząd Główny jest również wyłącznie właściwy w sprawach określania zasad:
1) wykorzystywania środków finansowych uzyskanych z działalności
gospodarczej, szkoleniowej i innej prowadzonej zgodnie ze statutem,
2) podziału i wykorzystania nadwyżek finansowych Stowarzyszenia,
3) umarzania należności przysługujących LOK oraz stosowania ulg i zwolnień w ich spłacie.

4. Zarządy terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, dyrektorzy biur oraz kierownicy zakładów głównych i oddziałów prowadzących działalność gospodarczą sprawują zarząd zwykły wydzielonym majątkiem Stowarzyszenia, na warunkach i w zakresie określonym przez Zarząd Główny.

§ 74.1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Ligi Obrony Kraju, a także udzielania pełnomocnictw określonych w § 46 ust. 5 pkt. 3 Statutu LOK w imieniu Zarządu Głównego upoważniony jest Prezes LOK (Wiceprezes ZG LOK) oraz Sekretarz lub Skarbnik ZG LOK (reprezentacja dwuosobowa).

2. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem władz LOK oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Kraj owego Zjazdu Delegatów.

3. Do reprezentowania zarządów terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia i ich prezydiów oraz składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków dotyczących zwykłego zarządu majątkiem LOK upoważnieni są prezesi organizacji terenowych (wiceprezesi zarządów organizacji terenowych) oraz sekretarze albo skarbnicy tych jednostek (reprezentacja dwuosobowa).

4. Szczególne pełnomocnictwo w formie uchwały Zarządu Głównego jest wymagane do dokonywania następujących czynności prawnych:
1) zbycia i nabycia nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu,
2) wydzierżawienia nieruchomości lub jej części na czas powyżej 3 lat,
3) wniesienia mienia do spółki handlowej,
4) zawiązania i likwidacji spółki handlowej,
5) nieodpłatnego przekazania mienia Stowarzyszenia,
6) zaciągania kredytów.

5. W sprawach nie uregulowanych w statucie do udzielania pełnomocnictw stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 75.
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z póżn. zm.).

2. Stowarzyszenie może tworzyć i przystępować do spółek handlowych i Spółdzielni, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 76. W celu prowadzenia działalności gospodarczej Zarząd Główny na podstawie uchwały tworzy, łączy, dzieli i likwiduje zakłady główne i ich oddziały, które podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 77.
1. Jednostki organizacyjne Ligi Obrony Kraju prowadzą działalność gospodarczą finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Zarządu Głównego, a także wydanymi na ich podstawie zarządzeniami Prezesa LOK.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł pochodzenia, są przechowywane wyłącznie na kontach bankowych jednostek organizacyjnych prowadzących rachunkowość.

3. Środki pieniężne pochodzące ze składek i darowizn na każdym szczeblu organizacyjnym wykorzystuje się następująco:
1) darowizny – zgodnie z wolą darczyńcy,
2) dotacje – zgodnie z przeznaczeniem,
3) składki członkowskie pozostają w dyspozycji klubów (kół) LOK.

4. Nadzór nad działalnością gospodarczą i finansową zakładu głównego oraz oddziałów terenowych sprawuje Zarząd Główny.

§ 78. Dochody z własnej działalności, z majątku Stowarzyszenia oraz z działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów statutowych, nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

§ 79. W ramach działalności LOK zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem LOK w stosunku do członków, członków organów lub pracowników LOK oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy LOK pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,

2. przekazywania majątku LOK na rzecz członków, członków organów lub pracowników LOK oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku LOK na rzecz członków, członków organów lub pracowników LOK oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych LOK,

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów władz lub pracownicy LOK oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

SEKRETARZ
ZARZĄDU GŁÓWNEGO LOK
/-/ płk pil. (r) Józef Jagos
PREZES
LIGI OBRONY KRAJU
/-/ ppłk (r) Jerzy Salamucha
Przewiń na górę