Regulamin Klubu

Regulamin Gdańskiego Klubu Morskiego

Ligi Obrony Kraju im. Gen. M. Zaruskiego.

Historia obecności Gdańskiego Klubu Morskiego rozpoczęła się w 1952r. w którym to powstał Ośrodek Sportów Wodnych Ligi Morskiej.

Dzięki prężnej organizacji samorządowej oraz wielkiemu zaangażowaniu członków, początkowo niewielki Klub w roku 1954 liczy już 150 osób.

W 1957 roku Klub przechodzi pod zarząd LPŻ i otrzymuje nazwę: Gdański Jacht Klub LPŻ im. Gen.

M. Zaruskiego i po zmianie nazwy LPŻ na LOK nazwa Klubu brzmi: GDAŃSKI KLUB MORSKIEJ LIGI OBRONY KRAJU im. Gen. M. Zaruskiego.

Główną z zaszczytnych kart historii Klubu jest bezsprzecznie ta, która wykazuje, że obecny Klub jako pierwszy w zniszczonym Gdańsku podjął działalność w zakresie wychowania morskiego na terenie miasta.

Obecnie Gdański Klub Morski im. Gen. Mariusza Zaruskiego jest członkiem Stowarzyszenia Liga Obrony Kraju.

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin niniejszy opiera się o postanowienia Statutu ligi Obrony kraju z dnia 20 maja 2006r. zatwierdzonego Uchwałą nr 2/2006 Krajowego Zjazdu Delegatów LOK.

§ 2

 1. Wszelkie wewnętrzne decyzje, zarządzenia i instrukcje wydawane po wejściu w życie Regulaminu, powinny być wydawane w powołaniu się na Statut Ligi Obrony Kraju i Regulamin Klubu.
 2. Klub opiera swą działalność głównie na pracy społecznej członków.

§ 3

Zmiany Regulaminu Klubu mogą być dokonywane w drodze uchwały Walnego Zebrania, podjęte większością 2/3 głosów.

§ 4

Przepisy Regulaminu Klubu obowiązują wszystkich członków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jego granicami.

§ 5

Klub nosi nazwę:

GDAŃSKI KLUB MORSKI LIGI OBRONY KRAJU

Im. Gen. M. Zaruskiego.

Gdańsk – Stogi

Ul. Tamka 19A

§ 6

 1. Klub ma prawo używania własnej pieczęci, godła, emblematu / znaku klubowego / i proporca.
 • Godłem Klubu jest herb Gdańska z dwiema złotymi kotwicami skrzyżowanymi na czerwonym tle, w okręgu koloru niebieskiego i napisem Gdański Klub Morski LOK im. Gen. M. Zaruskiego. Złącznik nr 1
 • Emblematem /znaczkiem klubowym/ jest herb Gdańska na tle kotwicy. Wzór emblematu zawiera załącznik nr 2.
 • Proporzec klubowy jest to trójkąt równoramienny koloru niebieskiego z godłem Klubu położonym centralnie w środku powierzchni tegoż trójkąta.

Wzór proporca zawiera załącznik nr 3.

 • Klub używa bandery Polskiej ze znakiem Polskiego Związku Żeglarskiego.

§ 7

Siedzibą Klubu jest ul. Tamka 19A 80-627 Gdańsk

§ 8

Teren działania: obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9

Klub może być członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego, Polskiego Związku Motorowodnego oraz innych stowarzyszeń w zależności od potrzeby.

§ 10

Klub podlega bezpośrednio Pomorskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu LOK w Gdańsku.

Rozdział II.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 11

Celem Klubu jest:

 1. Krzewienie wiedzy oraz kultury żeglarskiej, motorowodnej i marynistycznej.
 2. Organizowanie i prowadzenie działalności sportowej w zakresie żeglarstwa, sportów motorowodnych i wodnych
 3. Organizowanie i prowadzenie wypoczynku, turystyki na morzu i wodach śródlądowych.
 4. Popularyzowanie wśród społeczeństwa problematyki morskiej, żeglarskiej i motorowodnej.
 5. Integracja społeczeństwa żeglarskiego i motorowodnego.

§ 12

Klub realizuje postawione przed nim cele przez:

 1. Współpracę z władzami i instytucjami państwowymi, samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi i społecznymi.
 2. Szkolenia żeglarskie, motorowodne.
 3. Organizowanie regat, rejsów szkoleniowych i turystycznych oraz innych imprez sportowych, turystycznych i integracyjnych.
 4. Popieranie inicjatyw zmierzających do organizowania wypraw żeglarskich o charakterze sportowym i naukowym.
 5. Udział w regatach krajowych i zagranicznych.
 6. Utrzymywanie przystani jachtowej.
 7. Utrzymywanie i budowę jachtów.
 8. Organizowanie wystaw, narad i pokazów o tematyce morskiej.
 9. Popieranie inicjatyw członków Klubu, zmierzających do budowy własnych jachtów.
 1. Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach obowiązujących w LOK.
 2. Popularyzowanie ekologi w środowisku żeglarskim.

Rozdział III.

CZŁONKOWIE KLUBU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.

§ 14

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna, która uznaje statut LOK i Regulamin Klubu oraz zgłasza chęć do pracy w Klubie, nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Osoba, która nie ukończyła osiemnastego roku życia, może być członkiem Klubu po przedłożeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
 3. Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd Klubu za rekomendacją co najmniej dwóch członków Klubu po pozytywnie zaliczonym próbnym okresie kandydackim trwającym co najmniej 6 miesięcy.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca postanowienia Statutu LOK oraz niniejszego regulaminu, udzielająca pomocy finansowej lub rzeczowej w działalności Klubu.
 2. Członka wspierającego, osobę prawną i fizyczną przyjmuje zarząd Klubu.

§ 16

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla Klubu.
 2. Godność honorowego członka Klubu nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu zwykłą większością głosów.

§ 17

Przynależność do Klubu ustaje w razie:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
 2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd Klubu z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 6 miesięcy po uprzednim wezwaniu do uregulowania. 3.Wykluczenia przez Zarząd Klubu z powodu:
  1. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
  1. nieprzestrzegania postanowień Statutu LOK, Regulaminu Klubu oraz uchwał i zarządzeń władz Klubu;
  1. działanie na szkodę Klubu;

4. Zgonu.

§ 18

Członek, który został skreślony z listy z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek, może być ponownie przyjęty po uregulowaniu zaległych składek i pozytywnym zakończeniu okresu próbnego.

§ 19

Członek Zwyczajny i Honorowy ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu po ukończeniu osiemnastego roku życia.
 2. Brać udział w głosowaniu na Walnym Zebraniu o ile nie zalega z opłacaniem składek członkowskich.
 3. Uczestniczyć w zebraniach władz Klubu, na których może być podjęta uchwała dotycząca oceny jego działalności lub postępowania.
 4. Korzystania z urządzeń i sprzętu klubowego według ustaleń Zarządu Klubu.
 5. Nosić ubiór i odznaki klubowe.
 6. Reprezentować Klub na zawodach i imprezach.
 7. Zgłaszać władzom Klubu swoje postulaty i propozycje dotyczące działalności Klubu.
 8. Odwoływać się do władzy wyższej od uchwał i decyzji podjętych przez władze niższego szczebla organizacyjnego.

§ 20

Do obowiązków członka Klubu należy:

 1. Czynny udział w pracach, imprezach i życiu towarzyskim Klubu.
 2. Przestrzeganie dyscypliny klubowej, Statutu LOK, Regulaminu Klubu oraz uchwał i zarządzeń władz Klubu.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
 4. Troska o sprzęt i urządzenia klubowe.
 5. Przestrzeganie przepisów i zarządzeń dotyczących uprawiania sportów wodnych objętych działalnością Klubu, obowiązkowe odpracowanie ustalonych przez Zarząd Klubu godzin na rzecz Klubu.
 6. Członek Klubu odpowiada materialnie za sprzęt powierzony mu w użytkowanie.

§ 21

Wobec członków, którzy nie wypełniają obowiązków wynikających ze Statutu LOK, Regulaminu i zarządzeń władz Klubu, Zarząd Klubu może wystosować następujące kary:

 1. upomnienie,
 2. naganę,
 3. czasowe zawieszenie w prawach członka
 4. wykluczenie z Klubu.

§ 22

 1. Zarząd Klubu wymierza karę po pisemnym wezwaniu zainteresowanego członka do złożenia wyjaśnień. O wymierzonej karze zainteresowany otrzymuje pisemne zawiadomienie.
 2. Od orzeczenia Zarządu Klubu o wymierzeniu kary przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Zarządu o wymierzonej karze.

Odwołanie powinno być złożone na pismie do Zarządu Klubu.

§ 23

Za szczególne osiągnięcia dla Klubu członek może być wyróżniony przez władze Klubu:

 1. podziękowaniem na piśmie lub uchwalą,
 2. dyplomem lub odznaką honorową,
 3. nagrodą rzeczową,
 • przedstawieniem do oznaczeń i nagród państwowych i sportowych,
 • nadaniem godności Członka Honorowego.

§ 24

Rozdział IV.

WŁADZE KLUBU I ICH KOMPETENCJE.

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków Klubu.
 2. Zarząd Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna Klubu.

§ 25

Walne zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie wytycznych dla pracy Zarządu Klubu.
 2. Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Rozpatrywanie Odwołania członków Klubu od uchwał Zarządu Klubu.
 4. Ustalenie wysokości składek członkowskich i opłat wpisowych.
 5. Ustalenie zamian w Regulaminie Klubu.
 6. Podejmowanie uchwał w innych sprawach, które przedłożone zostaną przez Zarząd Klubu.
 7. Dokonywanie wyboru Zarządu Klubu.
 8. Dokonywanie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej.
 9. Dokonywanie wyboru delegatów na Zjazd Krajowy i Zjazd Organizacji Wojewódzkiej LOK.
 10. Nadawanie na wniosek Zarządu Klubu godności Honorowego Członka Klubu

§ 26

 1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz w roku.
 2. Ponadto Walne Zebranie może być zwołane z inicjatywy Zarządu Klubu, na żądanie co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Klubu, oraz na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 3. O terminie Walnego Zebrania i porządku obrad członkowie Klubu i właściwe władze powinny być powiadomione co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

§ 27

 1. Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 51% członków Klubu uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych członków Klubu uprawnionych do głosowania
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 4. Uprawnionymi do głosowania na Walnym Zebraniu Członków Klubu są członkowie z opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi.

§ 28

Uchwała o rozwiązaniu Klubu wymaga większości ¾ głosów w obecności ¾ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Podejmowana jest przez Walne Zebranie Członków Klubu.

§ 29

Wybory odbywają się w drodze tajnego i bezpośredniego głosowania.

Wybory jawne mogą być prowadzone wyłącznie na żądanie 2/3 obecnych na Zebraniu członków.

§ 30

ZARZĄD KLUBU

Do zakresu działania Zarządu Klubu należy kierowanie działalnością zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania Członków Klubu oraz z Uchwałami wyższych władz LOK, a w szczególności:

 1. popularyzowanie celów działania i zadań Klubu oraz LOK wśród społeczeństwa,
 2. planowanie przedsięwzięć, opracowanie rocznego planu finansowego oraz stwarzanie warunków do ich realizacji,
 3. występowanie z wnioskami do instancji wyższych LOK,
 4. organizowanie szkoleń dla członków Klubu oraz szkoleń komercyjnych,
 5. gospodarowanie środkami w zakresie planu finansowego
 6. wykonywanie i nadzorowanie wykonania Uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu oraz przydzielanie indywidualnych zadań członkom Klubu wynikających z planu działania,
 7. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 8. przyjmowanie nowych członków Klubu,
 9. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Klubu kandydatów na Członków Honorowych,
 10. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Klubu,
 11. kierowanie działalnością pracowników Klubu poprzez Zarządcę Klubu,
 12. wnioskuje o przyjęcie i zwolnienie pracowników
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach, potrzebnych do realizacji zadań i celów statutowych GKM LOK.

§ 31

Zarząd Klubu współpracuje ściśle z Zarządcą Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi działalności gospodarczej i finansowej oraz Statutem LOK.

§ 32

Walne Zebranie Członków Klubu wybiera Zarząd w głosowaniu tajnym bezpośrednim na okres 5 lat.

§ 33

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 -7 członków.
 2. Wybrany Zarząd Klubu na pierwszym posiedzeniu ze swego grona wybiera:
  1. Komandora,
  1. Vice Komandora ds. organizacyjnych, szkolenia i sportu,
  1. Vice Komandora ds. technicznych,
  1. Sekretarza Klubu,
  1. Skarbnika,
  1. 2 członków Zarządu

§ 34

 1. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w zależności od potrzeb jednak co najmniej raz na kwartał.
 2. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Komandora lub jednego z Vice Komandorów.
 3. Przy równości głosów decyduje głos prowadzącego obrady na posiedzeniu Zarządu.

§ 35

Wniosek o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu przedstawia Komisja Rewizyjna a w razie jej braku Członkowie Zwyczajni Klubu uczestniczący w Walnym Zebraniu Członków Klubu.

§ 36

Podział zadań pomiędzy członkami Zarządu Klubu przedstawia się następująco:

 1. Komandor

Do zakresu czynności Komandora należą następujące sprawy:

 1. kierownictwo ogólne,
  1. reprezentacja Klubu na zewnątrz,
  1. współpraca z władzami państwowymi i instytucjami i władzami LOK.
  1. ścisła współpraca z Zarządcą i pracownikami Klubu,
  1. współpraca z władzami i instytucjami wspierającymi działalność Klubu.
 • Vice Komandor ds. Organizacyjnych i Szkolenia : a)zastępuje Komandora w razie jego nieobecności b)kieruje pracą organizacyjną Klubu
 • nadzoruje przestrzeganie Statutu, Regulaminu Klubu, Uchwał Zarządu Klubu
 • inicjuje, nadzoruje i organizuje szkolenia teoretyczne i praktyczne na patenty żeglarskie i motorowodne
 • inicjuje i organizuje imprezy sportowe i turystyczne
 • Vice Komandor ds. Technicznych.

Do zakresu czynności Vice Komandora ds. Technicznych należy:

 1. organizowanie i nadzór nad pracami remontowymi jednostek klubowych
 2. współpraca z instytucjami jak: PRS, GUM, ŻŚ, inspektorami nadzoru technicznego PZŻ,

PZMiNW

 • nadzór nad dokumentacją techniczną jachtów oraz inną znajdującą się w Klubie,
 • koordynowanie prac remontowych obiektów klubowych,
 • współpraca z władzami i organizacjami terenowymi oraz państwowymi w zakresie spraw technicznych
 • organizacja i nadzór nad miejscami postojowymi jachtów i jednostek stacjonujących na terenie Klubu.
 • Sekretarz Zarządu Klubu.

Do zakresu czynności Sekretarza Zarządu Klubu należy:

 1. Prowadzenie Sekretariatu Zarządu Klubu,
 2. Prowadzenie rejestru i archiwizacji protokołów z posiedzeń Zarządu Klubu, Uchwał Zarządu Klubu i Walnego Zebrania,
 3. Wykonywanie innych czynności ewidencyjno – dokumentacyjnych zleconych przez Zarząd Klubu
 • Skarbnik Klubu

Do zadań Skarbnika Klubu należy:

 1. przygotowanie projektu preliminarza budżetowego wraz z planem zadań rzeczowo finansowych i materiałowych
 2. zbieranie składek od członków Klubu.
 • Podczas nieobecności Komandora, zastępstwo sprawuje wyznaczony przez niego jeden z Vice Komandorów. W przypadku nie wyznaczenia zastępcy przez Komandora, zastępstwo sprawuje Vice Komandor ds. organizacyjnych, a w razie jego nieobecności Vice Komandor ds. technicznych.

§ 37

Zarządca Klubu kieruje działalnością gospodarczą Klubu zgodnie z wytycznymi Zarządu Klubu i władz wyższych LOK .

§ 38

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków i jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Klubu na okres 5 lat.
 2. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu Klubu,
 3. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Klubu. Kontrolę w tym zakresie przeprowadza co najmniej dwa razy w roku.
 4. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 5. Członkowie komisji rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
 6. Komisja Rewizyjna w sprawowaniu swych funkcji kieruje się obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi i instrukcjami Walnego Zebrania członków Klubu, któremu składa sprawozdanie ze swojej działalności, oraz przepisami Statutu LOK dotyczącymi Komisji Rewizyjnych.
 7. Uwagi i wnioski oraz zalecenia Komisji Rewizyjnej przedstawiane Zarządowi pisemnie powinny być rozpatrzone w przeciągu 2 tygodni.
 8. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność 2 członków.

ROZDZIAŁ V FUNDUSZE I MAJĄTEK KLUBU

§ 39

Na fundusze i majątek Klubu składają się:

 1. Składki członkowskie oraz inne wkłady pieniężne i dary rzeczowe pochodzące od członków Klubu.
 2. Dotacje i darowizny.
 3. Dochody uzyskane z różnych źródeł działalności statutowej.
 4. Nieruchomości, ruchomości
 5. Środki finansowe uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej przez Klub a ewidencjonowane przez BZG LOK w Olsztynie.
 6. Wpływy z realizacji zadań zleconych przez władze samorządowe oraz nadrzędne LOK.
 7. Flotylla Klubu.
 8. Inne wpływy.

§ 40

 1. Wysokość składek członkowskich i wpisowego, nie niższe jednak niż ustalone instrukcją Zarządu Głównego LOK, ustala Walne Zebranie Członków Klubu.
 2. Członkowie honorowi składek nie płacą.

§ 41

 1. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości może być dokonywane przez Zarząd Klubu tylko na podstawie upoważnienia Zarządu Głównego LOK, po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków Klubu.
 2. Cały majątek Klubu podlega ścisłej ewidencji na ogólnych zasadach.

§ 42

 1. Klub może przyjmować w czasowe użytkowanie majątek od instytucji, organizacji i osób fizycznych.
 2. Przejęcie majątku w czasowe użytkowanie następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
 3. Majątek przejęty w użytkowanie pozostaje własnością przekazującego i figuruje w wydzielonej ewidencji Klubu do momentu zwrotu.

§ 43

Fundusze i majątek uzyskane z własnej działalności statutowej i gospodarczej Klubu mogą być wykorzystane wyłącznie na potrzeby Gdańskiego Klubu Morskiego LOK po uprzednim zatwierdzeniu przez Zarząd Klubu.

§ 44

Zarząd Klubu ma prawo zaciągania finansowych zobowiązań wyłącznie w ramach posiadanych środków finansowych Klubu i na podstawie zatwierdzonego preliminarza budżetowego.

§ 45

Zarząd Klubu obowiązany jest gospodarować majątkiem i funduszami Klubu rzetelnie i racjonalnie

§ 46

Przekazanie majątku osobie odpowiedzialnej materialnie odbywa się na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego, po przyjęciu od tej osoby pisemnej deklaracji o odpowiedzialności materialnej.

§ 47

Szczegółowe uregulowanie spraw dotyczących gospodarki materiałowo – finansowej zawarte są w oddzielnych przepisach wydanych przez Prezydium Zarządu Głównego LOK.

Rozdział VI DOKUMENTACJA I PRZEPISY

§ 48

Klub prowadzi dokumentację sprawozdawczą, członkowską, kancelaryjną, finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za bieżące prowadzenie dokumentacji klubowej odpowiedzialny jest Zarządca Klubu oraz właściwi członkowie Zarządu.

Niniejszy Regulamin Gdańskiego Klubu Morskiego LOK zatwierdzono na Walnym Zebraniu Członków Klubu dnia 31.05.2008 roku.

Protokół z Walnego Zebrania z dnia 31.05.2008 roku.

Za zgodność

Sekretarz Klubu                                                                              Komandor Klubu

Andrzej Firyn                                                                                  Sławomir Wyszyński

Przewiń na górę